Uzman Erbaşlar Arasından İnfaz ve Koruma Memuru alınacak

Uzman Erbaşlar Arasından İnfaz ve Koruma Memuru alınacak

T.C.


ADALET BAKANLIĞI


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Uzman Erbaşlar Arasından
Açıktan Yeniden İnfaz ve Koruma Memuru Alım Sınav İlanı
1. Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri belirtilen 225 adet infaz ve koruma memurluğu kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesi uyarınca, kendi istekleri ile sözleşmelerini fesh etmiş uzman erbaşlar arasından açıktan yeniden atama yapılacaktır.


2. İlan edilen kadrolara, 06.06.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin 2000/2 Nolu Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde 3269 sayılı kanuna göre Uzman Erbaş kadrosunda istihdam edilmiş, bu kadroda en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinde de belirtilen azami adaylık süresi olan 2 yıl çalışmış ve kendi istekleri ile sözleşmelerini fesh etmiş uzman erbaşlar başvurabilecektir.


Sözleşme süresinin dolması nedeni ile terhis edilenler veya herhangi bir nedenle sözleşmesi bağlı olduğu komutanlıkça fesh edilenler ve başvuru tarihinde halen uzman erbaş olanlar ile 3466 sayılı Kanun kapsamında görev yapan uzman jandarmaların muvazzaf asker olmaları sebebiyle 3269 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanan 06.06.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, uzman jandarma iken, kendi istekleri ile çekilmiş olanların veya her ne şekilde olursa olsun sözleşmeli olmayıp kadrolu çalışmış uzman erbaş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.


3. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna atama yapılacak kadro adedinden fazla başvuru olması halinde, fazla başvuru olan komisyon Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre sözlü sınav yapmak suretiyle başarılı olanlar arasından başarı sırasına göre atama yapacaktır.


4. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Yasa ile değişik 114/1-a/1 bendi ile 20/07/2003 tarih ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 09/05/2006 tarih ve 26163 sayı ile değişik 9/1, 14 ve 15 inci maddeleri dikkate alınmak kaydıyla başarılı olanların atanması sağlanacaktır.


I. Genel Şartlar:


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,


b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezi sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan ve merkezi yerleştirme sonucu atanacak personel hariç olmak üzere merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,


c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,


ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,


d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak


gerekir.


II.Özel Şartlar:


A- İnfaz ve Koruma Memuru Kadrolarına Atanabilmek İçin;


a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


b. Başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak,


c. 170 cm den kısa boylu olmamak,


d. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,


e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,


f. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak


5. Başvuru yeri ve şekli:


Başvuruların ilgili adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilecektir.Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden aday adaylarının başvuruları kabul edilecektir.


Adaylar yalnızca bir adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvurabilecekler, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.


Daha önce Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuş olanlar da mutlaka ilgili adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına başvuracaklardır. Önceki başvurular geçersiz olup ilgililer herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.


6. Başvuru tarihi:


Başvurular 21 Mayıs 2008 Çarşamba günü başlayıp 02 Haziran 2008 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.


7. a. İlgili adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ilan edilen kadro sayısı kadar veya daha az başvuru olması halinde sözlü sınav yapılmayacak yukarıda sayılan genel ve özel şartları taşıyan adayların açıktan yeniden atamaları yapılacaktır. Bu durumda boy ve kilo ölçümü 16 Haziran 2008 tarihinde başlamak suretiyle ilgili adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacaktır.


b. İlgili adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna ilân edilen kadro sayısından daha fazla başvuru olması halinde, yukarıda sayılan genel ve özel şartları taşıyan adayların sözlü sınavı Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 ve devamı maddelerine göre yapılacaktır.


8. Sınav yeri: İlgili adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.


9. Sınav tarihi ve saati: Boy ve kilo ölçümü ile sözlü sınav 16 Haziran 2008 tarihinde başlamak suretiyle yapılacak, belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılamayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.


10. Başvuru için gerekli belgeler:


a. Başvuru yerinde verilecek EK-1 başvuru formu ,


b. Vukuatlı nüfus cüzdan fotokopisi,


c. Öğrenim durumlarının gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden örneği,


d. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte olan denkliğinin kabul edilmesine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge


e. Adli Sicil kaydı, (arşiv kaydını gösterir şekilde)


f. Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,


g. Terhis belgesi veya onaylı sureti,


h. İlgilinin 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olup, sözleşmesini kendisinin feshettiğini ve çalıştığı süreyi açıkça gösteren belge,


11. Açıktan yeniden atama suretiyle atama yapılacak münhal bulunan 7,8 ve 9 uncu derece infaz ve koruma memurluğu kadrolarının adalet komisyonuna göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Kenan İPEK
Hâkim
Bakan a.
Genel MüdürSınav Yerlerini Gösterir Liste


Başvuru Formu